So sánh quy định giữa Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015

So sánh quy định giữa Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện thừa kế theo quy định Bộ luật Dân sự 2015. So sánh quy định giữa Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015.

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Bộ luật Dân sự năm 2015. Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. So với Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 có những thay đổi mới về thời hiệu khởi kiện nhằm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản thừa kế. Cụ thể như sau:

+ Thời hiệu khởi kiện về thừa kế, Điều 645 Bộ luật dân sự 2005 quy định“Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản,…là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Vì vậy, việc chia tài sản thừa kế ở Việt Nam phải tuân theo thời hiệu do pháp luật quy định là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại tài sản qua đời) đối với mọi tài sản. Quá thời hạn này, người thừa kế không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia tài sản để xác nhận quyền thừa kế của mình. Thực tiễn thi hành quy định trên cho thấy:

Một mặt, hiệu lực khởi kiện về thừa kế 10 năm là quá ngắn để thực hiện quyền khởi kiện. Trong thực tế, có đương sự thực hiện quyền khởi kiện khi đã hết thời gian pháp luật quy định. Khi đó, quyền lợi của người thừa kế tài sản không được pháp luật bảo vệ. Để được thừa hưởng tài sản thừa kế, không ít đương sự đã có những hành vi trái pháp luật, gây mất trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự 2005 không quy định cụ thể cách thức xử lý những tài sản thừa kế khi hết thời hạn là 10 năm, nên cơ quan chức năng có thẩm quyền còn rất nhiều hạn chế trong việc quyết định tính pháp lý cũng như tính thực tế của những tài sản này.

Những điểm mới của bộ luật dân sự 2015

Để giải quyết những lỗ hổng của bộ luật cũ, Bộ luật dân sự 2015 đã đưa ra quy định mới về thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia tài sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế”.

Như vậy, theo Bộ luật Dân sự 2015, việc được hưởng thừa kế vẫn phải theo thời hiệu do pháp luật quy định. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã phân ra hai trường hợp cụ thể: đối với bất động sản là 30 năm, đối với động sản là 10 năm.  Điều đó có nghĩa là: đối với tài sản là bất động sản, thời gian này  sẽ được kéo dài hơn so với Bộ luật dân sự 2005, điều này phù hợp với thực tế hơn, các quyền dân sự của công dân được bảo vệ triệt để hơn, các mâu thuẫn trong tranh chấp dân sự về di sản có điều kiện được giải quyết phù hợp và thỏa đáng hơn.

Leave a Reply