Làm sao để bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Việt Nam chưa có cơ chế cụ thể trong việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, chưa xác định cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, chưa có quy định, trình tự giải quyết các yêu cầu của người tố cáo.

Chính vì thế nhà nước ta cần chú ý một số vấn đề sau:

Thiết lập một cơ quan chuyên trách về bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Nên quy định một cơ quan nhất định để ràng buộc trách nhiệm, vì luật quy định chung chung nên các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm. Căn cứ theo thực tế, nên giao cho cơ quan Công an để đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo.

Hoàn thiện thủ tục giải quyết yêu cầu bảo vệ và có biện pháp cụ thể để bảo vệ người tố cáo

Chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/tac-hai-cua-tham-nhung.html

Nước ta có Bộ luật TTHS sửa đổi năm 2015 và Nghị định số 76/2012 là hai văn bản quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và giải quyết yêu cầu bảo vệ của người tố cáo. Tuy nhiên, quy định chưa thống nhất với nhau và chưa chặt chẽ.

Do đó, cần phải nghiên cứu, xây dựng một văn bản luật mới, quy định đầy đủ và cụ thể và đơn giản hóa trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ của người tố cáo. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền được bảo vệ.

Nâng cao trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức

Các cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận tố cáo và bảo vệ người tố cáo cần phải làm đúng nguyên tắc, giữ bí mật thông tin người tố cáo, xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức khi tiếp nhận tố cáo.

Tóm lại, Việt Nam cần thực có những quy định cụ thể hơn để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người tố cáo .

Leave a Reply