Những quy định chung về giao dịch dân sự theo pháp luật hiện nay

1. Khái niệm giao dịch dân sự
Theo quy định tại Điều 116 BLDS 2015 quy định: “Giao dịch dân sự là hợp
đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự.” Như vậy một giao dịch dân sự chỉ được xác lập, thay đổi hay chấm
dứt khi có ít nhất là một trong các bên tham gia giao dịch dân sự thể hiện ý chí của
mình dưới một hình thức nhất định nhằm mục đích ghi nhận, thay đổi, hủy bỏ các
quyền và nghĩa vụ dân sự.
2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Điều 117 BLDS 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như
sau:
“ 1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao
dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật,
không trái đạo đức xã hội.
2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong
trường hợp luật có quy định.”
Như vậy, về cơ bản một giao dịch dân sự sẽ đáp ứng đủ các điều kiện về chủ
thể, mục đích, nội dung và hình thức của hợp đồng. Các chủ thể tham gia vào giao
dịch phải có năng lực pháp luật dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện thiết lập giao
dịch này mà không có sự ép buộc. Nội dung và mục đích không trái với điều cấm của
pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
Ngoài ra, những giao dịch dân sự có yêu cầu về hình thức thì hình thức của
giao dịch là một điều kiện bắt buộc để giao dịch có hiệu lực. Hình thức bắt buộc phải

lập bằng văn bản trong các trường hợp như giao dịch mua bán liên quan đến bất động
sản như nhà cửa, đất đai…; động sản có đăng ký quyền sở hữu như xe máy, ô tô..
3. Giao dịch dân sự vô hiệu
Điều 122 BLDS quy định: “Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện
được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này
có quy định khác.”
Điều kiện của giao dịch dân sự vô hiệu được trình bày tại mục trên, gồm bốn
điều kiện cơ bản trên.
Như vậy, có thể nói những giao dịch dân sự nếu vi phạm một trong bốn điều kiện
trên thì bị coi là vô hiệu. Những quy định về vô hiệu của giao dịch dân sự có ý nghĩa
quan trọng trong việc thiết lập trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của toàn cá nhân, pháp nhân và Nhà nước; bảo đảm an toàn pháp lý cho các chủ
thể trong giao lưu dân sự.

Leave a Reply